Verlaging premie nadelig voor contracten met bepaalde tijd?

 

Vanaf 1 augustus jl. zijn de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) verlaagd. De verlaging heeft te maken met het vrijvallen van budget, nadat is besloten de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken. De verlaging geldt voor heel 2021.

Vast contract voordeliger

Werkgevers in het bedrijfsleven betalen AWf-premie over het loon van hun werknemers. Voor de hoogte van de AWf-premie wordt een onderscheid gemaakt tussen het loon van werknemers met arbeidsovereenkomst (AOK) voor onbepaalde tijd en het loon van werknemers met een AOK voor bepaalde tijd.

De verlaging van de AWf-premie ziet er als volgt uit: 

  • De lage premie over het loon van werknemers met een AOK voor onbepaalde tijd wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%;
  • Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Met de verlaging blijft het wettelijk vastgelegde verschil tussen beide percentages van 5%-punt gehandhaafd. Voor alle werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen worden met deze regeling de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) gewijzigd met ingang van 1 augustus 2021. Voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen, gelden de verlaagde AWf-premies met ingang van 16 augustus 2021 (periode 9). Het is nog niet duidelijk of de verlaging van de AWf-premies ook na 2021 blijven gelden.

De nieuwe premiepercentages zijn van toepassing op het loon van aangiftetijdvakken waarover na de ingangsdatum aangifte wordt gedaan. Bij herziening of correctie van loonaangiften die zijn gedaan over eerdere aangiftetijdvakken, gelden de percentages die voordien van toepassing waren.

Wanneer betaal je de lage en wanneer de hoge AWf-premie?

Je betaalt voor je werknemer de lage AWf-premie, wanneer de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoet:

Voldoet het contract niet aan alle voorwaarden? Dan betaalt je de hoge AWf-premie, tenzij er sprake is van een uitzondering.

Contracten omzetten naar onbepaalde tijd voor minder kosten

“Het is interessant om na te gaan of het financieel voordeliger is om een contract voor bepaalde tijd om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd, om per maand financieel voordeel hieruit te halen. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt het overwegen waard om werknemers aan je te verbinden door een contract voor onbepaalde tijd en zelf het financieel voordeel op de AWf-premie hierin te hebben,“ volgens Hr-adviseur Wilke van Nuland. Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking:

Een medewerker heeft een premieplichtig loon van € 2.000. Bij een hoge Awf premie komt dit op € 106,80 (5,34 % × € 2.000) per periode. Bij een lage Awf premie komt dit op € 6,80 (0,34 % × € 2.000) per periode. Hiermee heb je een voordeel van € 1.200 op jaarbasis. 

Ook het uitbetalen van een bonus kan voordeliger uitpakken na 1 augustus of 16 augustus 2021.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de verlaging van de AWf-premie of het omzetten van een arbeidsovereenkomst? Of heb je andere vragen rondom personeel?
Neem contact op met onze salarisadministrateur Jos Bussemaker (Rsa) of Hr-adviseur Wilke van Nuland.

#hetbestevoorjeonderneming

CONTACT