Nieuws

Maak planning fosfaatrechten

Wanneer na afloop van het jaar blijkt dat de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee hoger is...

____ LEES MEER

Leveringsplicht Cosun versoepeld

Vanwege de gevolgen van de extreme droogte gaat Cosun dit jaar anders om met ontheffingen op de...

____ LEES MEER

Bewijs van beperkt priv├ęgebruik auto

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet...

____ LEES MEER

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de...

____ LEES MEER

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein...

____ LEES MEER

Aanvragen subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en...

____ LEES MEER

Droogtemaatregelen

De landbouw heeft flink te lijden onder de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden. Vanuit...

____ LEES MEER

Grenzen aan toepassing BEX melkvee

Onlangs is de Handreiking BEX melkvee versie 2018 gepubliceerd, welke dit jaar gebruikt moet worden...

____ LEES MEER

Onaannemelijke analysewaarden vaste mest en dikke fractie

RVO.nl heeft onlangs bekend gemaakt hoe zij omgaat met afwijkende analysewaarden in vaste mest en...

____ LEES MEER

Geen werk, geen loon

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn...

____ LEES MEER

Naheffing parkeerbelasting

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat...

____ LEES MEER

Aanhorigheden vallen onder afschrijvingsbeperking gebouwen

Afschrijving over bedrijfsgebouwen is mogelijk, zolang de bodemwaarde (=50% van de WOZ-waarde) nog...

____ LEES MEER

Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

De Europese Commissie is akkoord met het voorstel van de minister van LNV voor verruiming van de...

____ LEES MEER

Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel,...

____ LEES MEER

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de...

____ LEES MEER

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken...

____ LEES MEER

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen...

____ LEES MEER

Geen aftrek voorbelasting business seats

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor...

____ LEES MEER