Nieuws

Vrijstelling zoogkoeienhouderij voor 1 november aanmelden

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee, dat bestemd...

____ LEES MEER

Diverse bedrijfsblokkades melkveehouderijen onterecht

De minister van LNV zette begin 2018 een aantal melkveebedrijven op slot naar aanleiding van een...

____ LEES MEER

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan...

____ LEES MEER

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel...

____ LEES MEER

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financiën dat de...

____ LEES MEER

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en...

____ LEES MEER

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de...

____ LEES MEER

Aanscherping ammoniakemissienormen voor stallen in 2025

Uit onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet blijkt dat de stikstofverliezen uit...

____ LEES MEER

Verplichte teelt vanggewas en overdracht gebruik grond

Telers van maïs op zand- en lössgronden dienen na de teelt hiervan een vanggewas te...

____ LEES MEER

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht....

____ LEES MEER

Bedragen NHG 2021 bekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale...

____ LEES MEER

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Wanneer dit jaar te veel fosfaat uit dierlijke mest, compost en/of een andere organische mest is...

____ LEES MEER

Nieuwe fosfaatbepaling percelen

Tot nu toe wordt de fosfaatklasse, en daarmee de hoogte van de fosfaatgebruiksnormen, bepaald op...

____ LEES MEER

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting...

____ LEES MEER

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel...

____ LEES MEER

Uitwerking NOW-3

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere...

____ LEES MEER

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers...

____ LEES MEER

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd....

____ LEES MEER