Nieuws

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren...

____ LEES MEER

Alternatieven verplichte drukregistratie spuitmachines

Per 1 januari 2019 is een drukregistratievoorziening op spuitmachines verplicht. Er bestond echter...

____ LEES MEER

Aanmelding stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor...

____ LEES MEER

Rechter biedt weinig hoop voor knelsituaties fosfaatrechten

Op 9 januari jl. heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in zeven...

____ LEES MEER

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een...

____ LEES MEER

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd...

____ LEES MEER

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden...

____ LEES MEER

Vrijstellingen pachtersvoordeel vervallen

Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte...

____ LEES MEER

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

Medio 2018 is er een Hoofdlijnenakkoord gesloten met betrekking tot een sanering en verduurzaming...

____ LEES MEER

Winst bij verkoop grond belast

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit...

____ LEES MEER

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve...

____ LEES MEER

Te late inkeer

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige...

____ LEES MEER

Besteding geleend geld aan eigen woning

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning...

____ LEES MEER

Nieuw beleidsbesluit vouchers

In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de...

____ LEES MEER

Zwarte lijst laagbelastende landen

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe...

____ LEES MEER

Bedragen kindregelingen 2019

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per...

____ LEES MEER

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €...

____ LEES MEER

Investeringsaftrek 2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in...

____ LEES MEER