Nieuws

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor...

____ LEES MEER

Check uw bemestingsplan

Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog...

____ LEES MEER

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen...

____ LEES MEER

Aftrek dieetkosten

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet...

____ LEES MEER

Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en vrouwelijk vleesvee die grazen op...

____ LEES MEER

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt...

____ LEES MEER

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht...

____ LEES MEER

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese...

____ LEES MEER

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt...

____ LEES MEER

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte...

____ LEES MEER

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een...

____ LEES MEER

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk...

____ LEES MEER

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan...

____ LEES MEER

Vrijstelling ontwikkelingsruimte PAS voor kleine uitbreidingen

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft medio...

____ LEES MEER

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de...

____ LEES MEER

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord...

____ LEES MEER

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Hof van...

____ LEES MEER

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld....

____ LEES MEER