Nieuws

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking...

____ LEES MEER

Sleuf- en mestsilo’s vallen onder afschrijvingsbeperking

Landbouwers mogen bedrijfsmiddelen, zoals sleuf- en mestsilo’s en erfverharding...

____ LEES MEER

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn...

____ LEES MEER

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het...

____ LEES MEER

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op...

____ LEES MEER

Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe

Bij controles of een bedrijf zich houdt aan de Meststoffenwet (bijv. gebruiksnormen,...

____ LEES MEER

Boete voor foutieve VKI-melding

Bij de afvoer van een dier voor de slacht moet het formulier VoedselKetenInformatie (VKI) worden...

____ LEES MEER

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de...

____ LEES MEER

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze...

____ LEES MEER

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter...

____ LEES MEER

Aanpassing gebruik meststoffen op natuurterrein en overige grond

Voor natuurterrein en overige grond geldt het uitgangspunt dat hierop geen meststoffen gebruikt...

____ LEES MEER

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden. Onder voorwaarden kan men een...

____ LEES MEER

Aanpassing brede weersverzekering

Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers met open teelten zich verzekeren tegen schade aan...

____ LEES MEER

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse...

____ LEES MEER

Gebruikelijk loon 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de...

____ LEES MEER

Bewaarplicht mestboekhoudingen

Landbouwers moeten de mestadministratie en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken gedurende...

____ LEES MEER

Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen per 2020

Per 1 januari 2020 worden er wijzigingen doorgevoerd in de fosfaatklassen en de...

____ LEES MEER

Besluitvorming over derogatie 2020 pas in voorjaar

Naar verwachting besluit de Europese commissie pas komend voorjaar of Nederland voor 2020 (en 2021)...

____ LEES MEER