Nieuws

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk...

____ LEES MEER

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de...

____ LEES MEER

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd....

____ LEES MEER

Commissie belastingheffing multinationals

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over...

____ LEES MEER

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het...

____ LEES MEER

Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Het antibioticagebruik in de veehouderij is volgens de jaarrapportage over 2018 van de Stichting...

____ LEES MEER

Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

De Staat is niet aansprakelijk inzake het gebruik van Fipronil ter bestrijding van bloedluis in de...

____ LEES MEER

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de...

____ LEES MEER

Commissaris geen btw-ondernemer

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van...

____ LEES MEER

Forfaits in het belastingstelsel

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het...

____ LEES MEER

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en...

____ LEES MEER

Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau...

____ LEES MEER

Melding PAS ingediend: hoe nu verder?

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden sommige veehouderijbedrijven volstaan met een...

____ LEES MEER

Geen handhaving vergunningplicht beweiden en bemesten

In de Natuurbeschermingswetgeving was een vrijstelling opgenomen voor het weiden van vee en het...

____ LEES MEER

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet...

____ LEES MEER

Werken als zelfstandige

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer...

____ LEES MEER

NHG en flexibel inkomen

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek...

____ LEES MEER

Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag voor welke...

____ LEES MEER