Nieuws

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verband met de...

____ LEES MEER

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende...

____ LEES MEER

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19...

____ LEES MEER

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een...

____ LEES MEER

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de...

____ LEES MEER

Compensatie transitievergoeding

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de...

____ LEES MEER

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de...

____ LEES MEER

Beleid omzetting S&O-verklaringen

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de...

____ LEES MEER

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven...

____ LEES MEER

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten...

____ LEES MEER

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting...

____ LEES MEER

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis...

____ LEES MEER

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s...

____ LEES MEER

Tarieven en heffingskortingen 2022

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als...

____ LEES MEER

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende...

____ LEES MEER

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022,...

____ LEES MEER

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde...

____ LEES MEER

Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022

De uiterste datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek voor de TVL over het tweede...

____ LEES MEER