Hier bent u: Home / Nieuws

Nieuws

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2018

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot 1 juni 2018 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een...

____ LEES MEER

Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Landbouwgrond, die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten, kan subsidiabel zijn voor de...

____ LEES MEER

Ontheffing bedrijfsblokkade mogelijk

Op grond van het onderzoek naar fraude met het I&R-systeem in het kader van het...

____ LEES MEER

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te...

____ LEES MEER

Rulings procedureel niet altijd in orde

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000...

____ LEES MEER

Kamervragen slapende dienstverbanden

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers...

____ LEES MEER

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door...

____ LEES MEER

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de...

____ LEES MEER

Landelijke handhaving PAS

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht op en handhaving van de realisatietermijn van...

____ LEES MEER

Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Naar aanleiding van het onderzoek naar I&R-fraude in het kader van het fosfaatreductieplan zijn...

____ LEES MEER

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten...

____ LEES MEER

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over...

____ LEES MEER

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij...

____ LEES MEER

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om...

____ LEES MEER

Nieuw modelkoopcontract woningen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van...

____ LEES MEER

Gepachte grond telt niet altijd mee

Gronden, welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving. Het maakt...

____ LEES MEER

Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

De meeste bedrijven met melkvee hebben inmiddels een beschikking van RVO.nl ontvangen inzake de...

____ LEES MEER

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor...

____ LEES MEER