Hier bent u: Home / Nieuws

Nieuws

KringloopWijzer niet inzetbaar voor verantwoording fosfaatproductie

De NVWA en RVO.nl hebben recent geconcludeerd dat de KringloopWijzer (nog) niet geschikt is als...

____ LEES MEER

Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs een...

____ LEES MEER

Teruggave overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een...

____ LEES MEER

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride...

____ LEES MEER

Algemeen overleg Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal...

____ LEES MEER

Steun voor stoppende varkenshouder

Varkenshouders, die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich in de...

____ LEES MEER

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Ook dit jaar zal de politie tijdens de oogstperiode weer controleren op de verkeersveiligheid bij...

____ LEES MEER

Import gebruikte auto

Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de...

____ LEES MEER

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting...

____ LEES MEER

Eigenrisicodragerschap WGA

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017...

____ LEES MEER

Transitievergoeding en loondispensatie

De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de...

____ LEES MEER

Teruggaaf omzetbelasting

Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij...

____ LEES MEER

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de...

____ LEES MEER

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor...

____ LEES MEER

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een...

____ LEES MEER

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, mag momenteel bij afvoer nog...

____ LEES MEER

Grond niet in gebruik bij landbouwer

Om gronden mee te kunnen tellen voor de mestgebruiksnormen is het niet alleen van belang dat men...

____ LEES MEER

Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

Een jonge landbouwer vroeg vaststelling van zijn investeringssubsidie voor een investering ter...

____ LEES MEER